Когенераторни системи за производство на битова гореща вода в Химки и Сходня – Московска област

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

В изпълнение на проектите се изграждат две високоефективни инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, които са разположена в самостоятелни сгради в непосредствена близост до съществуващи градски топлофикационни централи. Топлофикационната централа в град Химки е с мощност 150 Гкал/час, а тази в Сходня - 72 Гкал/час. Допълнителните когенерационни централи с топлинна мощност съответно - 11.860 MWt и 7.116 MWt ще работят целогодишно. През лятото ще участват в производството на топла вода за битово горещо водоснабдяване, а през отоплителния сезон ще се явяват като първо стъпало при подгряването на топлофикационната вода. Инсталацийте ще работят при температурен режим 95-75оС.

Системите се изграждат на базата газо-бутални когенерарори, тип "QUANTO C 2000", производство на фирма "TEDOM"- Чехия.

Когенераторите хидравлично ще бъдат свързани помежду си посредством подаваща и връщаща колекторни тръби и чрез тях индиректно към топлофикационната система на централите, посредством разделителни топлообменници. Към всеки когенератор е предвидена индивидуална циркулационна помпа и автоматична система за поддържане на постоянна температура на постъпващата вода в когенератора.
Отвеждането на димните газове от когенератотите ще бъде с индивидуални комини, пред които са предвидени шумозаглушители.

Осигуряването на въздух за охлаждане на газобуталните двигаели на когенераторите и неговото извеждане извън машинната зала ще се осъществява посредством въздушни канали, които преминават през покрива на сградата.

Въздухът ще се засмуква от аксиален вентилатор вграден в шумозаглушителния корпус на когенератора. През зимата когенератора ше работи по схема с рециркукация на охлажащия въздух, а при температура на външния въздух над 15оС по схема с директно засмукване на външен въздух и изхвърляне на горещия извън помещението.

Произвежданата електрическа енергия и от двете когенерационни централи ще се използва за покриване на собствените нужди на топлофикационните централи, а разликата ще се изкупува от общинското предприятие ЕЛЕКТРОСЕТ.


ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Изпълнението на проекти от такова естество изисква извършването на много и различни специфични дейности. Основните от тях могат да бъдат подредени в следния ред:

     1. Проектиране на топлинната част - Това е процес, който редица фирми доставчици на когенераторни инсталации умишлено или не, често умаловажават. Най-често срещаното твърдение е, че на изхода на когенератора се получава топлата вода, която чрез два тръбопровода за изходящата вода - 90/70 0С и връщаща 70/50 0С се присъединяват към отоплителната система на обекта и проекта е нещо елементарно. Това твърдение е изцяло невярно, то прехвърля проблема към купувача, а от там и крайния резултат е предапределен - лоши икономечески показатели от използването на когенераторната система. Предварителните проекти на съществуващата отоплителна система на всеки обект са направени при съвсем други условия, при различни от когенератора источници за топлина -водоводни или парни котли. Съгласуването на водните дебити, избора на помпите и допълнителните топлообменници е прецизна дейност и изисква висока квалификация на проектанта, както и много добро познаване от негова страна, както на конвенционалната техника (парни или водни котли) така и на когенераторите като цяло. Особена сериозни са изискванията ако трябва да се включат в паралел няколко когенератора, както това е в проектите в Химки и Сходня. В този случай, прюс всичко останало следва да се синхронизират дебитите на когенераторите, трябва да се обезпечи работата на всеки един от тях самостоятелно, както на системата като цяло, без всеки от тях. Един такъв проект в завършено състояние е сложна, прецизна и много отговорна задача! CHIME дава именно това на клиентите. С нашите проекти ние гарантираме крайния резултат.

     2. Проектиране на електрическата част - Тези проекти по нищо не отстъпват на проектите за топлинната част, даже в някой аспекти са още по отговорни. В Химки, проектирането беше усложнено от наличната система на електрозахранване на топлоцентралата. В този случай, доставчиците на когенераторни системи, като правило не поемат ангажимента да проектират свързването в паралел на когенераторната система със мрежата на електроразпределителното предприятие. Това проектиране се извършва в тясно сътрудничество с неговите специалисти от една страна и със пълно познаване на електрическата част на когенератора. Проектирането на електрическата част на когенераторната централа на Химки се извърши изцяло от проектантите на CHIME, като проектирането обхваща и високоволтовата (10.5 kVA) и ниско волтовата част (400 V). При проектирането, а след това и при изпълнението бяха решени всички поставени задачи, в това число работа на цялата система в режим ва отпаднало външно захранване, при това с копиране на вътрешната консумация. Паралелно с това, проектантите на CHIME в тесен контакт със специалистите на електроразпределителното предприятие и експроатационния персонал на централата обсъдиха и решиха всички мерки по безопасната работа на системата в паралел с външната мрежа.

     3. Проектиране на придружаващите проекти - Кои са тези проекти? Това е преди всичко проекта за захранване на когенераторите с газ. Сам по себе си това е стандартен проект, на задължително изисква познаване на когенераторите.

На второ място е проекта на цялата вентилационна система. За големите проекти, както това е в Химки и Сходня необходимия въздух за горене и въздуха за охлаждане на двигателя са значими цифри - съответно 9000 Nm3/h и 33 000 Nm3/h ва всеки от когенераторите, а това значи, че за 5 бр. са необходими 45 000 Nm3/h за горене и 165 000 Nm3/h за охлаждане на двигателите. При това това количество въздух трябва да бъде с определена температура и качество. При резките промени ва външната температура до - 30 0С например, в района на централата е необходимо въздуха да се подгрява преди подаването му към когенераторите.Така, че проекта и изпълнението на вентилационната система е от изключително значение за работа на цялата когенераторна система.

Друг проект е проекта за коминната система - сложен и отговорен проект, екологично значим. Проекта дава диаметъра и височината на комините.

Важен е и проекта за осветлението на сградата. Той също се дава от CHIME.

Проектирането на системата, като цяло е важно не само за правилната и икономически изгодна работа на когенераторната система, но е от решаващо значение за узаконяването на системата. Всяка когенераторна система е с влияние върху обкръжаващата среда - нейни сривове, могат да доведат до срив в електрозахранването на цели райони, затова когато се предлага една система на потребителя, доставчика на когенераторната система, трябва да обезспечи комплексно не само нейната доставка, но и всички необходими действия по нейното практическо пускане в експлоатация.


МОНТАЖ И ШЕФ-МОНТАЖ НА КОГЕНЕРАТОРНАТА СИСТЕМА

Когенераторни системи от такъв порядък се транспортират на части. Общото тегло на една от системите надвишава 40 тона. Обема и предполага минимум 4 тира за транспорт. Доставени на площадката всички агрегати, възли и детайли предполагат монтаж на предварително подготвената площадка. В конкретния случай в Химки и Сходня, клиента извършва монтажа на база на проектите изпълнени от CHIME, като шеф монтажа се изпълнява от TEDOM - фирмата производител на когенераторите. Като правило, обаче за проектите в България, CHIME осъществява монтаж на цялата система „до ключ". Фирмата работи и с подизпълнителни фирми.

Проектирането, доставката, монтажа, пуска в експлоатация, обслужването, гаранционния и извън гаранционен сервиз или общо пълния инженеринг на когенераторни системи за производство на битова гореща вода са едно цялостно решение, което CHIME предлага. Решение с гарантиран резултат!