Тригенераtorna енергийна система на база на когенератор „Quantо C1000 SPE” на TEDOM s.r.o и хладилна машина “TSA-16 LJ” на Carrier Sanyo

Същност на проекта

С проекта се решава напълно енергетиката на офис и жилищна сграда с разгъната жилищна площ от 27 000 м2. Това предвижда създаването на котелно, което да обезпечи с необходимата топлина, охлаждане и битова гореща вода нормалното функкциониране на сградата в пълнотата на нейното използване. В различните аспекти на търсеното енергийно осигуряване, проекта е ограничен както следва

   » По електрическа част - до изхода на 20 kV от КТП.

   » По отоплителна част - до изходящия и входящ колектор вода 80°/60°С.

   » По охлаждаща част - до изходящия и входящ колектор вода 7°/12°С.

   » По обща част - цялостно оборудване на котелното със автоматично синхронизиране работата на трите основни части.


Във основата на технологичното решение е комбинираното производство на енергия на база на когенератор QUANTO C 1000 SPE с производителност от 1050 kWe електрическа енергия и 1300 kWt топлинна енергия. Когенераторът е избран на база на съществуващия ОВ проект за обекта, като с произведената от него топлинна енергия се предвижда да се обезпечи достатъчно топлина за отопление и БГВ (битова гореща вода) на сградата. За постигане на добър краен икономически ефект, като част от дейностите по проекта се предвижда пълно проектиране на котелното, в резултат на който проект да се постигне точен избор на допълващите елементи към когенератора - допълнителен водогреен котел, топлинен акумулатор (резервоар за топла вода), синхронизиращи топлообменници, арматура, фитинги, помпи и автоматика. Целта на проектирането е да се обезпечи техническата възможност за непрекъсната работа на когенератор целогодишно и така да се гарантира високия икономически ефект.


Произвежданата паралелно с топлинната енергия, електрическа енергия се свързва чрез КТП със мрежата на електроразпределителното предприятие на вход/изхода 20 kV и със вътрешната мрежа на обекта на 400 V. При това, автоматично се решава проблема с изнасяне към външната мрежа произведената в повече от необходимата за обезпечаване на обекта енергия, както и допълване при пикови потребления от външна мрежа. Изкупуването на произведената в повече електроенергия на цени от 0.12 - 0.14 лв./kWh е уредено със Закона за енергетиката. Цената се доказва пред ДКЕВР. При старата цена на природния газ вече има утрърдена цена за аналогични случай от 0.12 лв./KWh. След последното поскъпване на природния газ е очаквано и логично да се постигне нова цена на изкупуване от порядъка на 0.14 лв./kWh. Използваната и закупувана от електроразпределиталната фирма за собствени нужди на комплекса електроенергия е със цена по-висока от себестойността на произвежданата от когенераторната система - 0.11 лв./kWh при цена на природния газ 373 лв./ 1000 м3, като съотношението ще се запази и след увеличението, тъй като паралелно с увеличението на цената на природния газ ще се увеличи и цената на електрическата енергия. Произвежданата топлинна енергия, придружаваща процеса на електропроизводство при това е с нулева себестоймост. Именно в това се крие икономическия ефект от използването на когенераторна енергийна система.


За да се обезпечи пълно натоварване на системата през летния, в настоящия проект се използва тригенераторен принцип на енергопроизводство - произведената от когенератора топлинна енергия, която през отоплителния период се използва за отопление на офисн- жилищния комплекс и за битова гореща вода, през летния период с помощта на хладилен абсорбционен агрегат "TSA-16 LJ" на Carrier Sanyo се използва за охлаждане и производство на битова гореща вода. От общата топлинна мощност на когенератора 1311 kWt - 927 kWt се използва за охлаждане, като на изхода на хладилната машина се получава охладена вода с параметри изход/вход - 7°/12°С.


При натоварване на когенераторната система, така че да тя да работи от порядъка на 8 000 - 8400 часа годишно, при нормални кредитни условия, ако целия полужителен резултат се използва за откупуване, то очакваното време за откупуване е от порядъка на 3-3.5 години.


Спецификация на оборудването


Когенератор QUANTO C 1000 SP :
     › Ген-сет CAT G3516 400V за природен газ, емисионни нива 500mg NOx, 650mg CO
     › Противошумен корпус за ген-сета, технологичен кръг, автоматично допълване на масло
     › Технологичен модул с топлообменник на изгорелите газове и катализатор,
     › Противопожарна инсталация в корпуса
     › Силово и управляващи табла на 400V с ProCon контролер
     › Базов модемен мониторинг през аналогов модем
     › Катализатор за изгорелите газове
     › Система за отвеждане на конденза
     › Охладител за горивната смес тип: BDMS 802B/54 - Alfa Laval
     › Автоматика за паралелна работа при отпаднало външно захранване - Е-вариант.
     › Допълнителен шумозаглушител тип:

Абсорбционна хладилна машина с охладителна мощност Qc = 941 kW, предназначена за вътрешен монтаж, модел TSA-16LJ-32/Carrier/Sanyo с технически характеристики, както следва:
     › Енергоносител гореща вода с дебит 84.96 м3/ч и tвх - tизх = 95/81 оС.
     › Студоносител вода с дебит 161.90 м3/ч и tвх - tизх =7/12 оС.
     › Охлаждаща вода (кръга на водоохладителната кула) с дебит 392.20 м3/ч и tвх - tизх =30/35 оС.
     › Водоохладителна кула отворен кръг с центробежни вентилатори, модел : VTL 171-L/Baltimore Aircoil предназначена за вътрешен монтаж.


МКТП 1600+800 kVA 20/0.4 kV
Оборудване:

Уредба Ср.Н - 20 kV - KPУ "SEL"TPS

     › МВМР - килия мерене, комплект с токови и напреженови трансформатори
     › ICBV -модул с вакуумен прекъсвач - 4бр


Главно трансформаторно и разпределително табло НН-0.4kV-1бр.
     › Вход -автоматичен прекъсвач NS 1250 N
     › Изводи - 6 бр. вертикални разединители-предпазители JM 400/400 A
     › Изводи - 1бр.автоматичен предпазител C60N 20A
     › Изводи - 2 бр. автоматични предпазители C60N 6A
     › Комбиниран контролно-измервателен прибор "Satec" многофазен контакт „Шуко", предпазители.
     › Токови трансформатори 1200/5A


Главно трансформаторно и разпределително табло НН-0.4kV-1бр.
     › Вход -автоматичен прекъсвач NW 25
     › Изводи - 10 бр. вертикални разединители-предпазители JM 400/400 A
     › Изводи - 1бр.автоматичен предпазител C60N 6A
     › Изводи - 1 бр. товарен предпазител INS 2000
     › Комбиниран контролно-измервателен прибор "Satec" многофазен контакт „Шуко", предпазители.
     › Токови трансформатори 2500/5A


Свързващи кабели:
     › Кабелна връзка СрН от РУ до силов трансформатор
     › Кабелна връзка НН от силов трансформатор до табло НН


Силов трансформатор 1600/20/0.4 (сух)

Силов трансформатор 800/20/0.4 (сух)


Котелно - обща част
Оборудване:


Пластинчат топлообменник Модел M10-MFM с топлинна изолация.

Помпи, кранове, фитинги, обезвъздушители

Тръбопроводи с изолация.


Цена на технологичната част във вариант пълен инженеринг

Общата цена на проекта е - 908 740.00 EUR

Забележка: В общата цена е вкючена като съставна част 41 999.00 EUR като цена за „котелно-обща част". Тази цена е експертно-ориентировъчна. Точната стойност ще бъде известна след приключване на проектирането, но се очаква тя да не се отличава от посочената цифра.


Изпълнител на проекта и общи условия

Главен изпълнител на проекта е CHIME (Чайм ОООД). Фирмата е с достатъчно голям опит в изпълнението на подобни проекти. Тя се явява изпключителен представител на TEDOM s.r.о - производител на когераторни системи. „Чайм" е инженеринговата фирма на TEDOM за Русия, където в момента се завършват два проекта с обща мощност от 16 MWe (8 бр. по 2 MWe) електрическа мощност. Проектирането на двата обекта е изпълнено от Чайм. В България фирмата е монтирала 19 когенераторни системи. В момента се изпълнява проект с тригенераторна система в София. Подизпълнители са фирмите: МPZ Термоинженеринг - за хладилната част, Електрогец - за МКТП и Лилия-Хив - За котелно обща част.

Договора обхваща:

     › Доставка на модулите за монтаж на системата на място.
     › Изработка и монтаж на управляващите кабели, между когенератора и управляващите табла. (без стойността на кабелите)
     › Техническа документация, инструкции за работа и обслужване, каталог на резервните части - получават се с доставката и се предават на клиента след пуска на съоръжението.


Подготовка на площадката за монтаж на когенератора в т.ч.

     › Проект за присъединяване на когенератора към националната електрическа мрежа съгласно условията на производителя и изискванията на българското законодателство. Това включва, освен стандартните изисквания допълнително:
     › изготвяне, съгласувано с електроразпределителното предприятие на техническо задание.
     › Проектиране на база на заданието и изискванията на производителя на кабелното трасе; автоматиката в трафопоста и съгласуване с електроразпределителното предприятие всички мерки за техническа безопасност и проекта като цяло.
     › монтаж на електрически и управляващи кабели от клемите на когенератора до управляващого табло, включително полагането на силов и управляващ кабел от силовото и управляващо табла до трафопоста с провеждане на съответните изпитания и проби по изисквания на българското законодателство. (без стойността на кабелите, и построяването на кабелните канали).
     › Проект за присъединяване на когенератора към отоплителната и охладителна система на обекта включително:
          › Оразмеряване на тръбопроводи и помпи, съгласно техническите изисквания на производителя.
          › Монтаж на общата част на котелното съгласно проекта с провеждане на съответните изпитания и проби, съгласно изискванията на българското законодателство.
          › Подготовка и пълно съдействие на клиента за комплектоване на всички необходими документи, съгласно изискванията на българското законодателство за приемане и узаконяване на системата пред Дирекцията за национален строителен контрол.
          › Монтаж и пусково настроечни работи на доставеното оборудване.
          › Обучение на двама специалисти на клиента за опериране на системата.
          › Извършване на текущ модемен мониторинг на системата, включително техническо обслужване.
          › Гаранционно поддържане съгласно условията на доставчика.
          › Подготовка и съгласуване на договор за изкупуване на електрическата енергия от електроразпределителното предприятие.