Chime ltd.

Новости

Малки когенераторни системи
(Low Scale CHP Units)

Актуални новини

Публикации

Стимулира ли се в България комбинираното производство на електрическа енергия в близост до потребителите?


Интервю с управителя на CHIME Ltd.


Абонирай се ...

Оползотворяване на биогаз от пречиствателна инсталация за отпадни води

След приемане на България в Европейския съюз, съгласно изискванията на съюза касаещи опазването на природната среда на дневен ред излезе необходимостта от построяването на голям брой пречиствателни станции за отпадни води,  такива за питейни води, както и изграждане на голям брой депа за битови отпадъци. По-голямата част от съществуващите пречиствателни инсталации се нуждаят от реконструкция и модернизация с цел повишаване на капацитета им  и тяхната ефективност. В тази насока се търси начин за намаляване на експлоатационните разходи чрез оползотворяване на биогаза, който ще се получава при обработката на отпадъчните води. За постигане на тази цел  е необходимо  да се утилизира енергията на един вторичен продукт, какъвто е биогаза, получен при пречистването на отпадъчни води.

Такъв пилотен проект е реализиран в пречиствателната станция за отпадни води на ВиК „Йовковци”, където с помоща на два когенератора Cento T 150 SP bio, на чешката фирма ТЕДОМ,  доставени и монтирани през 2006 година  от „ЧАЙМ” ООД - Ботевград се постига пълното оползотворяване на отделения в процеса на пречистването биогаз. Този обект е първия за страната случай за използването на когенератори за тази цел. Той е и първия на българската фирма „ЧАЙМ” в тази сфера. Натрупания опит от този проект, в това число и в обслужването на системата, позволи на фирмата да се включи сериозно в изпълнението на подобни проекти. Последва проекта на фирмата на пречиствателната станция за отпадни води на Варна, където освен доставката на два броя когенератори Cento T 300 SP bio, Chime, заедно с друга българска фирма „УНИТЕРМ БГ” ООД София изпълни и проектирането на енергийния център. Трябва да се каже задължително, че успеха на тази идея е и благодарение на отличното сътрудничество със проектантската фирма „ЕКО ПРОЕКТ 200„ - София.

Chimebg.com

когенераторни системи и енергоспестяване

Chime Ltd. изпълнява цялостното решениe по инженерното обезпечаване на системите за комбинирано производство на топлина и електричество.

» доставка на модулите за монтаж на системата
» подготовка на площадката за монтаж на когенератора
» проект за присъединяване на когенератора към националната електрическа мрежа
» проектиране на база на заданието и изискванията на производителя на кабелното трасе
» шеф монтаж на електрически и управляващи кабели
» проект за присъединяване на когенератора към отоплителната система на обект

Енергийни услуги

предлагани от Chime.


Освен основната си дейност по инженеринга на когенераторни системи, Chime ltd. изработва и:

- проекти за локални отоплителни системи, и изпълнява тези системи в конкретните обектим;
- проекти за електроинсталации и тяхното изпълнение.

Новите когенератори

Chime представя последните иновации

  • Когенераторна система от ново поколение
    CENTO T 150 BIO
    Сърцето на когенератора на TEDOM CENTO М 150 е газов двигател с вътрешно горене на TEDOM M 1.2 въртящ синхронен генератор на електрическа енергия. ...
  • Базова характеристика на
    CENTO T 170 SP
    Системите за комбинирано производство на енергия (Когенератори) на TEDOM от серията Cento са машини със средна изходна мощност (от 40 до 180 kWel), с използване на газови двигатели. ...